کشف شدن حرکت خرشید و امدن ان ۱۴۰۰ سال قبل در قران

  «و خورشید میرود براهی که قرارگاه ویست»!

                                    

خورشید یکی از نشانه های الهی است که خداوند در قران به ان سوگند خورده است . در ایات متعددی از خورشید و حرکت های ان یاد شده است و لذا بسیاری از مفسران و صاحب نظران و متخصصان کیهان شناسی در این مورد اظهار نظر کرده اند . ایاتی که در این مورد به انها استناد شده است عبارتند از :

( ایه لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم ):و نشانه ای< دیگر> برای انها شب است که  روز را < مانند پوست > از ان بر می کنیم و بناگاه انان در تاریکی فرو می روند و خورشید به < سوی > قرارگاه ویژه خود  روان است . تقدیر ان عزیز دانا این است

(لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القر و لا اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون):نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب به روز پیشی جوید و هر کدام در سپهری  شناورند

                         کشف شدن حرکت خرشید و امدن ان ۱۴۰۰ سال قبل در قران

  «و خورشید میرود براهی که قرارگاه ویست»!

                                    

خورشید یکی از نشانه های الهی است که خداوند در قران به ان سوگند خورده است . در ایات متعددی از خورشید و حرکت های ان یاد شده است و لذا بسیاری از مفسران و صاحب نظران و متخصصان کیهان شناسی در این مورد اظهار نظر کرده اند . ایاتی که در این مورد به انها استناد شده است عبارتند از :

( ایه لهم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم ):و نشانه ای< دیگر> برای انها شب است که  روز را < مانند پوست > از ان بر می کنیم و بناگاه انان در تاریکی فرو می روند و خورشید به < سوی > قرارگاه ویژه خود  روان است . تقدیر ان عزیز دانا این است

(لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القر و لا اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون):نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب به روز پیشی جوید و هر کدام در سپهری  شناورند

( و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کل فی فلک یسبحون):و اوست ان کسی که شب و روز و خورشید و ماه را پدید اورده است.هر کدام از این دو در مداری < معین > شناورند      و چند ایه دیگر...

نکات تفسیری:

1.ایات فوق برای معرفی نشانه های حق است و به مردم یاداوری می شود تا ایمان اورند و یا ایمان انان تقویت گردد و لذا ایات سوره یس با کلمه (و ایه لهم...) شروع می شود و ایه2  سوره رعد با جمله (لعلکم بلقاء ربکم توقنون)   ترجمه : امید که شما به لقای پروردگارتان یقین حاصل کنید.       پایان می یابد

2.< لام > در کلمه <لمستقر> ممکن است به چند معنا باشد  

الف:لام به معنای (الی) < خورشید به سوی قرارگاه خود روان است > 

ب:لام به معنای (فی) < خورشید در قرارگاه خود روان است>  

ج:لام برای غایت (تا) باشد < خورشید تا قرارگاه خود روان است>

د:لام به معنای تاکید باشد <خورشید روان است مر قرارگاه خود را >

3. یسبحون از ماده (سباحت) در اصل به معنای حرکت سریع در اب و هوا است

 

تاریخچه:

 

خورشید ستاره ای است که هر انسانی می تواند هر روز ان را ببیند و حرکت کاذب روزانه ان را (از طرف مشرق به مغرب )همیشه توجه انسان را به خود جلب کرده است .

انسانها تا قرنها فکر می کردند که خورشید به دور زمین می چرخد و هیئت پیچیده بطلمیوسی نیز بر همین اساس پایه گذاری شده بود که زمین مرکز جهان است . بطلمیوسی کره زمین را ساکن و مرکز کلیه کرات پنداشته بود .  هیئت بطلمیوسی هفده قرن بر فکر بشر حکومت کرد و پس از ان کوپرنیک (1544م) هیئت جدید(هیئت کوپرنیکی) را ارائه داد که براساس ان زمین به دور خورشید می چرخد ولی شکل چرخش را دایره ای می دانست که پس از او کپلر (1650م) شکل بیضوی گردش زمین به دور خورشید را کشف کرد . و سپس عقیده این دو نفر توسط گالیله ایتالیائی مستقر و مذلل گردید و از ان پس نظام منظومه شمسی به صورت نوین پایه گذاری شد که سیارات به دور خورشید می چرخد (عطارد - زهره - زمین - مریخ - مشتری - زحل - اورانوس -  نپتون - پلوتون)

ولی هنوز عقیده اختر شناسان ( حتی کوپرنیک و کپلر و گالیله ) بر ان بود که خورشید ثابت ایستاده است

اسرار علمی:

 

خورشید چند نوع حرکت دارد که حرکات ان عبارتند از :

الف : حرکت انتقالی خورشید در درون کهکشان راه شیری ( حرکت طولی )

ب:حرکت انتقالی خورشید همراه با کهکشان :(حرکت دورانی)

ج:حرکت وضعی خورشید به دور خود(مطالعات دانشمندان بطور قطع ثابت کرده اند که خورشید به دور خود می چرخد)

                                          

د:حرکات درونی خورشید  

 

 

 

برادران و خواهران عزیز باز هم ممکن است جریان(حرکت)دیگری برای خورشید وجود داشته باشد که هنوز کشف نشده است .پس طبق ایه قران که 1400 سال پیش الله بزرگ در کتاب اسمانی ما برای ثبوت  برحقی قران که از جانب الله است نشانه هایی اورده که نمونه اش حرکت خورشید است که تا مدتی پیش کسی به این راز بزرگ پی نبرده بود ولی الله ان را در قران برای حقانیت ان برای جهانیان به عنوان دلیلی برای حقیقت ان اورده است . ای مسلمان مطمئن باش که روزی می اید که تو رو بروی کسی قرار می گیری که تمام هستی به فرمان اوست پس سعی کن جلوی ان پادشاه حقیقی و ابر قدرت و مهربان ترین مهربانان سربلند باشی و تو را به جایی ببرد که خوشی های تمام دنیا به پای یک خوشی ان نمی رسند و برای همیشه در انجا رستگار و جاوید باشی

                                   

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

                                     اعجاز علمی قران در مورد تاریکی دریا

 {موج من فوقه موج}

 

امواج عظیمی که بر فراز آن امواج عظیم دیگری قرار گرفته...

«... این حقیقتی است آشکار که امروزه از سوی بسیاری از ایستگاه های مطالعاتی دریا و عکسبرداری بوسیله ماهواره ها به اثبات رسیده است.»

گوینده این سخنان یکی از اقیانوس شناسان آلمانی است.

وقتی با او صحبت می کردم اظهار داشت:

با پیشرفت علم، نیازی به دین نیست...

اما وقتی آیاتی از قرآن را شنید، با شگفتی اظهار داشت:

امکان ندارد این سخنان انسان باشد...

پروفسور «دوگارو» یکی دیگر از اقیانوس شناسان در مورد آنچه علوم جدید از آیه:

{أو کظلمات فی بحر لجّیّ یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج یده لم یکد یرئها و من لم یجعل الله له نور فماله من نور} [ سوره نور، آیه 40]

(یا (اعمال آنان) بسان تاریکیهایی در دریای ژرف مواجی است که امواج عظیمی آن را فرا گرفته باشد و بر فراز آن امواج عظیم، امواج عظیم دیگری قرار گرفته باشد و بر فراز امواج ابرهای تیره خیمه زده باشند. تاریکیها یکی بر فراز دیگری جای گرفته، هرگاه (مسافر دریا) دست خود را بدر آورد ممکن نیست که آن را ببیند و کسی که خدا نوری بهره او نکرده، او نوری ندارد.)

به آن رسیده است، اذعان می دارد:

در گذشته به علت نبودن وسایل غواصی، کسی نمی توانسته بیشتر از بیست متر در عمق دریا برود. لذا از زیر آب اطلاعات زیادی نداشته اما امروزه با بکارگیری وسایل و ابزار مدرن می توان تا عمق دویست متر به راحتی به زیر آب رفت.

در این عمق، تاریکی مطلق حکمفرما است.

آیه کریمه می گوید: {بحر لجیٍ} یعنی: دریای ژرف و امروزه اکتشافات جدید در واقع تصویری از آیه {ظلمات بعضها فوق بعض} (تاریکیها یکی بر فراز دیگری) ارائه نموده و آن را تفسیر کرده است.

در واقع رنگها دارای هفت طیف اند، که عبارتند از : آبی، زرد، سبز، پرتقالی (نارنجی پررنگ)، قرمز... با فرو رفتن در آب، رنگها یکی بعد از دیگری ناپدید می شوند. با از بین رفتن هر یک از آنها بر تاریکی در عمق آب افزوده می شود. ابتدا رنگ قرمز از بین می رود، سپس نارنجی، زرد و... تا اینکه در عمق دویست متری رنگ آبی از بین می رود. با ناپدید شدن هر رنگ، مقداری بر تاریکی افزوده می شود تا اینکه در عمق دویست متری تاریکی مطلق حکمفرما می گردد. و این قسمت آیه در واقع اشاره به همین مطلب دارد.

اما در مورد این فرموده خداوند متعال که می فرمایند: { موج من فوقه موج} (امواج عظیمی که بر فراز آن امواج عظیم دیگری قرار گرفته) علم نوین ثابت کرده است که میان لایه سطحی و زیرین آب فاصله وجود دارد و این فاصله و جدایی بوسیله امواج پر شده اند. امواج لایه زیرین که تاریک هستند دیده نمی شوند اما امواج فوقانی قابل رویتند و گویا امواج بر هم انباشته شده و موج بر روی موج قرار دارد!

 

 

 

 

این حقیقتی علمی و کاملا روشن است و در واقع آنچه که قرآن قبل از بوجود آمدن وسایل و ابزار مدرن اقیانوس شناسی که موجب بدست آمدن برخی اطلاعات می گردد به روشنی و وضوح بدان اشاره داشته دلیلی بر اعجاز دین مبین اسلام  است. به همین دلیل است که پروفسور دوگارو در مورد این آیات می گوید:

ممکن نیست این جزو اطلاعات و علم بشری باشد!

 

منبع: الادلة المادیة علی وجود الله

نوشته ی شیخ محمد متولی الشعراوی

                                            

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                          سقوط ستاره در چاله   وامدن ان در قران

 

                                          

                                          « قسم به ستاره چون فرو اید».

«هَوی» فعل گذشته از مصدر هُوِیّ است. «هُویّ»: بمعنی: فرو افتادن یا فرو ریختن از بالای زمین یا از روی زمین به درون زمین است. یعنی افتادن به درون گودال و چاله و چاه و غیره. («خُرُور» بمعنی: فرو افتادن با سر یا پیشانی است ـ «حَطّ» بمعنی: فرود آمدن یا فرود آوردن یا فرو نهادن است (مانند فرود آمدن هواپیما و پرنده) ـ «هُبُوط» بمعنی: دچار اشکال و ایراد شدن و از بالا به زمین فرو افتادن یا سرنگون شدن است. برخی اشتباهاً از این واژه برای فرود آمدن هواپیما استفاده می کنند. برای بیان فرود آمدن هواپیما میبایست از جمله از واژه حَطّ استفاده شود) ـ « سقوط» بمعنی: فرو افتادن چیز بدرد نخور یا چیزِ بحال خود رها و ول  می شود است. مانند: سرنگون شدن یک رژیم بدرد نخور یا میوه خراب شده ـ نزول بمعنی: پائین آمدن است ـ و اِنهیار بمعنی: فرو ریختن ناشی از پوکی است).

نکته آیه "فرو افتادن یا فرو ریختن ستاره " است:

وقـتی ستاره ای خیلی بزرگ باشد، (بیش از 100000 برابر زمین باشد) نیروی جاذبه و فـشار در ستاره نوترونی آنقـدر زیاد می شود که نـوترونها تحت فـشـار خرد می شوند و ماده در هم می شود و به چاله تبدیل می شوند. (نوترون ذره بدون بار الکتریکی است که جرم آن تقریباً مساوی پروتون است و در کلیه هـسته های اتمی بجز هسته هیدروژن وجود دارد). 

                                

                                                    خدایا تو واقعا با قدرتی

 

نوشته شده توسط جواد در 85/07/10 ساعت | لینک ثابت | 13 نظر

بادها عمل لقاحها را انجام می دهند

« وما بادهای ابستن کن را فرستادیم و هم باران را از اسمان فرو اوردیم»!

نکته آیه: بادها لقاحهای گوناگونی را انجام می دهند و از جمله باعث بارندگی می شوند:

(جمع بودن «لَـواقِـح» به معنی: تلقـیح دهنده ها، به این معنی است که بادها بیش از دو نوع عمل «تلقـیح» انجام می دهند).

ـــــ بـادهـا ذرات نامرئی بخار آب موجود در هوا را به ذرات دود و هوا و غبار و نمک و غیره می زنند و آنها را دور ذرات مزبور جمع می کنند، (بدون موارد مزبور ذرات بخار بهم نمی پیوندند).

ــــــ بادها ابرها را جمع و متراکم می کنند.

ــــــ بادها موجب بار الکتریکی مثبت و منفی شدن ابر می شوند.

ــــــ بادهـا بـا حـرکت دادن ابـر باعـث مـی شـوند که جریان برق ذرات بخار آب را بهم ترکیب کند. با تـرکـیـب ذرات بخار قـطره های ریز تشکیل می شود که تا حد سقـوط کردن سنگین می شوند و سقوط می کنند، و در مسیر سقوط خود با ذرات دیگـر برخورد می کنند و آنها را جذب می کنند و بزرگ و بزرگ تر می شوند، و بصورت قـطره (باران) سقوط می کنند.

همه کارکردهای مذکور باد، نوعی عـمـل بارورسازی است. (یعنی: معنی واژه لـقـاح همه آن موارد را دربر می گیرد).

همینطور بادها درختان و گـیاهان را تـلـقـیـح می دهند که برخی از تخمها و هاگهای آنها از جمله قارچها میکروسکوپی هستند.

پس همان طور که در قران امده است بادها عمل لقاح را انجام میدهند و ۱۴۰۰ سال پیش هیچ کس به این کار خبر نداشت مگر الله پروردگاری که لایق ستاسش است و ان را بر محمد صلی الله علیه و اله و سلم  توسط جبرائل فرستاد تا یکی از دلایلی باشد که قران کار بشر نیست

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 آذر 1388    | توسط: احمد احمدی    |    | نظرات()