تبلیغات
تلویزیون ایران - دین مسیح
سلسله مقالات درباره
مسیحیت
 
عیسی مسیح
تولد از باکره · مصلوب شدن · رستاخیز
اساس و بنیان
کلیسا · عهد جدید
حواریون · ملکوت · انجیل · گاه‌نگاری
کتاب مقدس
عهد قدیم · عهد جدید
کتب · کتب تصویب شده · اپوکریفا
الاهیات مسیحی
تثلیث · (پدر · پسر · روح القدس)
تاریخچه · الاهیات · دفاع
تاریخچه و سنن
صدر · شوراها · عقاید · دعوت
انشقاق بزرگ · جنگ های صلیبی · اصلاحات
شعب
الگو:شعب مسیحیت
موضوعاتی در مسیحیت

دعا
ارتباط با دین های دیگر · جنبش ها
موسیقی · آداب · تقویم
نمادها · هنر · نقد

فرقه های مسیحیت

یین مسیحی یکی از دین‌های بزرگ جهان است و پیروان این دین را مسیحی می‌نامند.

www.iranty.mihanblog.com